OŚRODEK POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od lat jednym z filarów pracy Stowarzyszenia jest pomoc osobom pokrzywdzonym szeroko rozumianym przestępstwem, w szczególności rodzinom dotkniętym przemocą domową. Jako organizacja pozarządowa, czynnie zaangażowani jesteśmy w pracę na rzecz przeciwdziałaniu przemocy. Nasi członkowie aktywnie działają w Zespołach Interdyscyplinarnych gdzie są koordynatorami grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty.
Pomoc jaką oferuje Stowarzyszenie jest realizowana  kompleksowo, jest bardzo różnorodna i wielowymiarowa. Realizujemy zadania powierzone nam przez różne instytucje. Zadania te są ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom przemocy oraz ograniczanie występowania zjawiska przemocy wśród mieszkańców regionu. Realizujemy zadania poprzez pomoc osobom pokrzywdzonym jak i pracę terapeutyczną; korekcyjno-edukacyjną ze sprawcami przemocy. Stowarzyszenie jest także regularnym realizatorem ustawowej Bezpłatnej Pomocy Prawnej. Obecnie naszym głównym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki środkom powierzonym nam przez Dysponenta  Funduszu Sprawiedliwości, prowadząc Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem od ośmiu lat jesteśmy współrealizatorem rozbudowy Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Wszelkim naszym działaniom od zawsze, niezmiennie przyświeca jeden cel – pomoc potrzebującym.

BENEFICJENCI:

Osoby pokrzywdzone:
– przemocą
– rozbojem
– mobbingiem
– napadem
– kradzieżą
– pobiciem
– oszustwem
– wypadkiem komunikacyjnym
– wypadkiem w pracy
– gwałtem bądź innej czynności przeciwko wolności seksualnej?
– nie alimentacją

Jeśli jesteś ŚWIADKIEM przestępstwa lub OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ również możesz liczyć na naszą pomoc!

Nie wiesz do kogo się zwrócić, nie masz świadomości swoich praw. Nie wiesz jakie masz możliwości w swojej trudnej sytuacji. Rozumienie przepisów prawa sprawia Ci kłopot.
Nie możesz sobie poradzić z powrotem do normalności.
Obawiasz się, że możesz ponownie stać się pokrzywdzony.

Przyjdź do Ośrodka i skorzystaj z BEZPŁATNEJ pomocy!

Ośrodek Pomocy