Formy Pomocy

OŚRODEK POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od lat jednym z filarów pracy Stowarzyszenia jest pomoc osobom pokrzywdzonym szeroko rozumianym przestępstwem, w szczególności rodzinom dotkniętym przemocą domową. Jako organizacja pozarządowa, czynnie zaangażowani jesteśmy w pracę na rzecz przeciwdziałaniu przemocy. Nasi członkowie aktywnie działają w Zespołach Interdyscyplinarnych gdzie są koordynatorami grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty.
Pomoc jaką oferuje Stowarzyszenie jest realizowana  kompleksowo, jest bardzo różnorodna i wielowymiarowa. Realizujemy zadania powierzone nam przez różne instytucje. Zadania te są ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom przemocy oraz ograniczanie występowania zjawiska przemocy wśród mieszkańców regionu. Realizujemy zadania poprzez pomoc osobom pokrzywdzonym jak i pracę terapeutyczną; korekcyjno-edukacyjną ze sprawcami przemocy. Stowarzyszenie jest także regularnym realizatorem ustawowej Bezpłatnej Pomocy Prawnej. Obecnie naszym głównym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki środkom powierzonym nam przez Dysponenta  Funduszu Sprawiedliwości, prowadząc Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem od ośmiu lat jesteśmy współrealizatorem rozbudowy Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Wszelkim naszym działaniom od zawsze, niezmiennie przyświeca jeden cel – pomoc potrzebującym.

Formy Pomocy:
– prawnik
– psycholog, psychoterapeuta
– psychiatra
– mediator
– doradca zawodowy
– szkolenia
– okresowe dopłaty do czynszów
– opłaty bieżących rachunków
– wsparcie bonami towarowymi i żywnościowymi
– zakup szkolnej wyprawki
–  pomoc rzeczowa (zakup sprzętu pierwszej potrzeby)
– rehabilitacja/ pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą liczyć na różnorodne formy pomocy.
OPIS:

Pomoc prawna
Dla osób dotkniętych szeroko rozumianym przestępstwem organizujemy i finansujemy bezpłatną
pomoc prawną w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (mediacje). Z poradnictwa prawnego można skorzystać zarówno w ośrodku głównym w Częstochowie jak i w filiach.

Pomoc psychologiczna
Zdajemy sobie sprawę że na każdym etapie, zwłaszcza początkowym, pokrzywdzeni po traumatycznym zdarzeniu bądź latach w traumie potrzebują często niezbędnego wsparcia psychologicznego. Oferujemy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną.
Pomoc udzielana jest przez szeroką i wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.

Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych
Jeśli pokrzywdzona osoba doznaje uszczerbku na zdrowiu pokrywamy koszty świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym, przy czym nie pokrywamy tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

Pokrywanie kosztów kształcenia
Osoby będące ofiarami przestępstwa i ich najbliżsi mogą liczyć na pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w przedszkolach/szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych.

Finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat
Okresowo finansujemy dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał.

Bony żywnościowe i towarowe
Doraźnie pokrywamy koszty żywności w formie bonów żywnościowych dla pokrzywdzonych w trudnej sytuacji bytowej spowodowanej następstwem przestępstwa, którym są pokrzywdzeni.

Doraźnie pokrywamy koszty odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej itp. w formie przekazanych w tym celu bonów towarowych w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

Należy podkreślić, iż każda z powyżej wymienionych form wsparcia jest pomocą celową na łagodzenie skutków przestępstwa i jest bezpośrednio kierowana do osób oraz rodzin,  które w świetle prawa polskiego są osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, bądź istnieje realne prawdopodobieństwo, że do takiej grupy osób należą.

Ośrodek Pomocy