O nas

Krótka historia

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH zostało powołane 06.11.2006 roku. Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie otrzymało 28.02.2011 roku. Działalność Stowarzyszenia pierwotnie miała na celu wspieranie działań Centrum Terapii w Częstochowie w jego pracy na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin. Z biegiem lat Stowarzyszenie podejmowało wiele innych działań z zakresu pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących.
W latach 2009 – 2012 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał dotację na zrealizowanie zadania publicznego pod nazwą " Pomyśl o swojej przyszłości! Aktywni i mobilni w Europie- międzynarodowe warsztaty aktywizujące dla młodzieży z Regionu Trójkąta Weimarskiego". W ramach niniejszego zadania przez okres trzech lat organizowaliśmy wymiany młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
W roku 2010 Stowarzyszenie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy PROGRESJA przeprowadziło projekt pod nazwą "Dni Rakowa- rewitalizujemy łamiąc negatywny stereotyp dzielnicy". Projekt był finansowany przez Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.
Od 2013 Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Siedziba ośrodka mieści się w Częstochowie, zaś jego trzy filie w Myszkowie, Kłobucku oraz Olsztynie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele również poprzez:

 • organizowanie i współorganizowanie akcji pomocy społecznych i charytatywnych,
 • wspieranie i realizowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej,
 • działalność profilaktyczną na rzecz osób i rodzin zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, m.in. poprzez rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 • organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
 • organizowanie i współorganizowanie oraz wspieranie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz rodzinnych form spędzania czasu wolnego,
 • działalność oświatową, terapeutyczną i uzupełniającą, w szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność edukacyjną i poradniczą, w szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • organizowanie i współorganizowanie działalności naukowej, badawczej i wydawniczej,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i społecznych,
 • współpracę z jednostkami wdrażającymi innowacyjne kierunki, w szczególności w zakresie metod wychowania, pomocy społecznej i edukacji,
 • realizację programów mających na celu zapobieganie patologiom społecznym oraz wygaszanie elementów agresji

Zaufanie

Stowarzyszenie jest organizacją współpracującą z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami społecznymi oraz prywatnymi przedsiębiorcami, przez których postrzegane jest jako rzetelny partner .

Kontakt

 • Częstochowa, Al. Pokoju 12
  +48 730 876 600