Statut

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 • 1
 1. Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH”  prowadzi działalność statutową na rzecz osób, które:
 2. są osobami uzależnionymi
 3. są osobami współuzależnionymi
 4. należą do rodzin osób uzależnionych
 5. są osobami bezdomnymi
 6. są osobami bezrobotnymi
 7. sympatyzują z ruchem abstynenckim
 8. są zagrożone wykluczeniem społecznym
 9. są wykluczone społecznie
 10. są niezaradne społecznie i życiowo
 11. są defaworyzowane ekonomicznie lub geograficznie,
 12. potrzebują wsparcia w rozwoju intelektualnym oraz społecznym.
 13. są ofiarami przestępstw, oraz członkami ich rodzin 

 • 2
 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych i emblematów zawierających jego pełną nazwę i siedzibę o brzmieniu:

CZĘSTOCHOWSKIE  STOWARZYSZENIE  „E T O H”

 • 3
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków a do prowadzenia swoich spraw i działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników.
 3. Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na realizację działalności statutowej.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem związku stowarzyszeń o zbieżnych ze swoimi celami.
 5. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
   

II  CELE  I  FORMY  DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIA

 • 4

Stowarzyszenie jest zorganizowanym miejscem pomocy dla ludzi znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których dotyka problem uzależnienia lub bezdomności oraz problem bezrobocia. Pomoc polega na wszelkiego rodzaju działaniach grupowych  i indywidualnych, integrujących i aktywizujących, dla uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin. Stowarzyszenie udziela w miarę możliwości pomocy psychologicznej i prawnej  ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a także członkom ich rodzin.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele również poprzez:

 1. Organizowanie lub współorganizowanie akcji pomocy społecznych i charytatywnych.
 2. Wspieranie i realizowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.
 3. Działalność profilaktyczną na rzecz osób i rodzin zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, m.in. poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Rozwój i promocja wszelkich form aktywności sportowych jako pożądanej formy integracji społeczeństwa, profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.
 5. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, m.in. festynów i konkursów.
 6. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 7. Organizowanie lub współorganizowanie i wspieranie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz rodzinnych form spędzania czasu wolnego.
 8. Działalność oświatową, terapeutyczną i uzupełniającą, w szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Wspieranie i organizowanie kampanii społecznych mających na celu kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, zmiany świadomości społecznej oraz poprawę funkcjonowania instytucji publicznych.
 10. Działalność edukacyjną i poradniczą, w szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 11. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie działalności naukowej, badawczej i wydawniczej.
 12. Wykorzystanie nowoczesnych technologii m.in. do tworzenia miejsc pracy.
 13. Organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i społecznych.
 14. Współpracę z jednostkami wdrażającymi innowacyjne kierunki, w szczególności w zakresie metod wychowania , pomocy społecznej i edukacji.
 15. Realizację programu działań mających na celu zapobieganie patologiom społecznym oraz wygaszanie elementów agresji.
 16. Działalność ukierunkowaną na szeroko rozumianą pomoc zwierzętom. 
   
 • 5

CELEM  STOWARZYSZENIA  JEST:

 1. Terapia podstawowa i pogłębiona uzależnienia i współuzależnienia.
 2. Terapia psychologiczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży: indywidualna i grupowa
 3. Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji uzależnionych i współuzależnionych.
 4. Specjalistyczne konsultacje uzależnionych i współuzależnionych.
 5. Programy aktywizujące osoby bezdomne i bezrobotne do samodzielnego i skutecznego działania.
 6. Psychoterapia dla osób bezdomnych i bezrobotnych.
 7. Działalność profilaktyczna i edukacyjna – promocja zdrowia.
 8. Szkolenia dla różnych grup zawodowych.
 9. Kształtowanie u swoich uzależnionych członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od zażywania wszelkich środków zmieniających nastrój oraz stworzenia warunków do wytrwania w abstynencji.
 10. Rozwijanie u członków Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
 11. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także   pomoc w podjęciu leczenia  osobom spoza Stowarzyszenia.
 12. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem Stowarzyszenia a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów.
 13. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie klubów integracji i aktywizacji społecznej.
 14. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach .
 15. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
 16. Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi powyżej.
 17. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach: narodowego programu , wojewódzkiego programu, powiatowego programu, gminnego programu
 18. Badania naukowe dotyczące uzależnień, bezdomności i
 19. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie patologii społecznych, szczególnie w odniesieniu do sprzętu ,lekarstw i materiałów higienicznych i biurowych.
 20. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia.
 21. Organizowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży defaworyzowanych geograficznie i ekonomicznie.
 22. Organizowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży w ich rozwoju intelektualnym i  społecznym.
 23. Wspieranie, w formie finansowej i rzeczowej, dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, zwłaszcza ze środowisk dotkniętych marginalizacją społeczną.
 24. Niesienie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w szczególności dla najuboższych rodzin i osób oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 25. Przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej, w tym patologiom społecznym oraz wspieranie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego.
 26. Promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności w zakresie zjawiska wykluczenia społecznego.
 27. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 28. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ( m.in. dzieci, młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo, osób niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców).
 29. Umożliwienie korzystania z dóbr społecznych; w tym nauki i kultury, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniu społecznemu.
 30. Wspomaganie reintegracji zawodowej, a także rozwoju przedsiębiorczości.
 31. Wspomaganie rozwoju lokalnych wspólnot i społeczności dla reintegracji społecznej.
 32. Upowszechnienie i ochrona praw człowieka.
 33. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja integracji europejskiej dla efektywnego pełnienia ról i zadań społecznych.
 34. Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju demokracji, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z krajami Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
 35. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.
 36. Działania na rzecz ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.
 37. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne instytucje o zbieżnych celach.
 38. Pomaganie gminom w ich codziennej działalności w rozwiązywaniu problemów społecznych.
 39. Organizowanie pomocy prawnej – doradczej, oraz pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.
 40. Inspirowanie rozwoju i integracji społeczeństwa poprzez uczestnictwo czynne i bierne w zdarzeniach sportowych.
 41. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
 42. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport.
 43. Profilaktyka uzależnień i zachowań agresywnych poprzez sport.
 44. Program resocjalizacji byłych więźniów/osadzonych poprzez kontakt i adopcje zwierząt.
 45. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów).
 46. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

III  CZŁONKOWIE  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  

 • 6
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby fizyczne, jak również osoby prawne, które złożą deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiążą się do przestrzegania niniejszego statutu i regulaminu Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych 

 • 7
 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i  zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet jego członków. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Członków zwyczajnych obowiązuje 3-miesięczny okres kandydacki.
 3. Od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia służy prawo odwołania się do ogólnego zebrania członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty przekazania zainteresowanemu odmowy przyjęcia w poczet członków 
   
 • 8

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Brania udziału w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym
 2. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia
 4. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia w zakresie swojej rehabilitacji oraz usprawniania form działania Stowarzyszenia. 

 • 9

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek :

 1. Realizować osobiście i pomagać w realizowaniu zadań Stowarzyszenia.
 2. Stosować się do Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i postanowień jego władz a zwłaszcza zachowywać pełną abstynencję na terenie i poza Stowarzyszeniem.
 3. Płacić regularne składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach z członkami Stowarzyszenia i innymi ludźmi. 
   
 • 10

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje przez:

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia za postępowanie niezgodne z postanowieniami Statutu. O wykluczeniu decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, członka Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej
 2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia na pisemny wniosek, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.
 3. Śmierć członka Stowarzyszenia. 
   
 • 11

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która oświadczy wolę czynnego popierania celów i działalności Stowarzyszenia oraz zadeklaruje opłacanie składek członkowskich nie niższych od składki opłacanej przez członka zwyczajnego.
 

 • 12

Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia

 1. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w swoich prawach decyzją Zarządu zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia.
 2. Od decyzji zawieszenia w swoich prawach służy członkowi Stowarzyszenia prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 • 13

Członek wspierający ma prawo:

 1. Brać udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym.
 2. Korzystać z dobrodziejstw Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający obowiązany jest realizować zadeklarowane czynności o których mowa w paragrafie 9.
 4. Postanowienia Statutu dotyczące ustania członkostwa zwyczajnego zawarte w paragrafie 10 mają odpowiednie zastosowanie do członków wspierających 
   
 • 14
 1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia obejmuje osoba fizyczna za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma prawo korzystania ze wszystkich dobrodziejstw Stowarzyszenia oraz zwolniony jest z opłacania składek.

IV  Władze  Stowarzyszenia

 • 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna 

 • 16
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz do roku i jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, który jest zobowiązany na 14 dni przed terminem zebrania powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia podając datę, miejsce i porządek zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane w przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
 3. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu. 

 • 17
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, która wybierana jest na okres 4 lat:
  a)Zarząd Stowarzyszenia
  b)Komisja Rewizyjna
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  a) Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej w okresach rocznych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
  b) Uchwalanie głównych kierunków działalności i planów budżetowych na okresy roczne
  c) Ustalanie Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany.
  d) Nadawanie członkostwa honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
  e) Podejmowanie Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
  f) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.
  g) Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz. 

 • 18
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają większością głosów a ich ważność uwarunkowana jest obecnością na zebraniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków Stowarzyszenia wyznacza się jego nowy termin ( po upływie 15 minut ). Uchwały jakie zapadają w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
 2. Głosowanie podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest jawne chyba, że którykolwiek z członków zgłosi żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego w określonej sprawie lub sprawach.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 4. W Walnym Zebraniu poza członkami Stowarzyszenia mogą brać udział przedstawiciele władz nadzorujących Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. 

 • 19
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i jego najwyższą władzą wybieraną przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
  a) składającą się z 3 członków, w tym: Prezesa i Członków Zarządu.
  b) wybieraną na 4 lata
  c) odbywającą posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu, które są protokołowane i odbywają się w terminach stałych
 1. Prezes wybierany jest spośród zgłoszonych kandydatów do Zarządu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W razie niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji Prezesa, funkcję tę pełni Wiceprezes lub przewodniczący Komisji Rewizyjnej do chwili nowych wyborów.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy:
 4. Organizowanie pracy Stowarzyszenia oraz kierowanie całokształtem jego działalności
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 6. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 8. Zwoływanie zebrań Stowarzyszenia.
 9. Przyjmowanie Członków oraz prowadzenie ich ewidencji.
 10. Zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia.
 11. Realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu zamierzeń oraz preliminarza dochodów i wydatków.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie wydatków oraz nabywania i zbywania majątku ruchomego Stowarzyszenia, podlegających akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 13. Przyjmowanie zapisów i darowizn.
 14. Powoływanie w razie potrzeby zespołów członków Stowarzyszenia do wykonania określonych zadań statutowych.
 15. Rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutowych.
 16. Ustala wysokość składki członkowskiej
 17. W głosowaniu jawnym bądź tajnym uzupełnia skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na wypadek rezygnacji lub zgonu członka powyższych władz.
 18. Posiedzenia Zarządu odbywają się jawnie, jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej, której sprawy dotyczy, zarządza się posiedzenie tajne.
 19. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez  niego upoważniona.
 20. Postępowanie przed Zarządem toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnianiem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 21. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają większością głosów, w razie równości głosów, głos Prezesa jest decydujący.
 22. Zarząd może nakładać następujące kary organizacyjne:
 23. upomnienia
 24. nagany
 25. zawieszenia w prawach członka
 26. wykluczenie ze Stowarzyszenia zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. 

 • 20
 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 4 lat przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia .
 2. Komisja Rewizyjna działa pod kierunkiem Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 5. kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Stowarzyszenia
 6. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. zgłoszenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 8. wniosków uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
 9. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
 10. Uchwały (decyzje) Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów , warunkiem ważności (decyzji) uchwał jest obecność 2/3 składu Komisji Rewizyjnej w trakcie głosowania (podejmowania decyzji).
 11. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie  trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

V  FUNDUSZE  I  MAJĄTEK  Stowarzyszenia

 • 21
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia tworzy się:
 3. ze składek członkowskich
 4. z ofiar, darowizn i zapisów
 5. z wpływów z działalności gospodarczej
 6. z subwencji i dotacji
 7. z dochodów z imprez, kwestowania, publicznych zbiórek pieniędzy
 8. Właścicielem majątku Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.
 9. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli pociągających za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Stowarzyszenia w kwocie nie przekraczającej 25.000,00 zł, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Dla ważności oświadczeń woli pociągających za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku  Stowarzyszenia w kwocie  przekraczającej 25.000,00 zł dla swojej ważności wymagany jest podpis dwóch członków zarządu .
 10. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej Zarząd tworzy stanowisko Głównego Księgowego.
 11. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach prawnych z członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ich osób bliskich tj. z którymi pracownicy pozostają z związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej  „osobami bliskimi”
 13. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 14. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 15. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 16. Stowarzyszenie może tworzyć fundusz zapasowy z nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającymi z rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

VI  OPIS DZIAŁALNOŚCI  WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI PKD :

 • 22

Działalność statutowa nieodpłatna obejmuje:

 1. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana –  88 99 Z
 2. Działalność wspomagająca edukację – 85 60 Z
 3. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94 99 Z
 4. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88 10 Z
 5. Pozostała działalność związana ze sportem – 93 19 Z
 6. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 09 32
 7. Działalność prawnicza – doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych – 69.10.Z

VII  ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIA  SIĘ  STOWARZYSZENIA

 • 23
 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby głosów uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez władzę nadzorującą.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania przepisy Prawo o Stowarzyszeniach. 

VIII  PRZEPISY  PRZEJŚCIOWE

 • 24

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu.