Inne działania

Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program Korekcyjno - Edukacyjny "Powstrzymaj przemoc w swojej rodzinie"

Jeśli:

 • nie radzisz sobie ze złością,
 • jesteś wybuchowy, agresywny
 • masz problem w relacjach z bliskimi,
 • inni zwracają uwagę na twoje nerwowe zachowanie

Zadzwoń! 575 588 180
Gwarantujemy pomoc i dyskrecję.
Program jest wspierany przez Urząd Miasta Częstochowy

Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowią integralną część systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz powinny uzupełniać różne formy interwencji podejmowanych wobec sprawców. Przy czym należy podkreślić pomocniczą a nie zasadniczą rolę tych programów.

Podstawowym celem tych działań jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Program korekcyjno-edukacyjny to jeden ze skutecznych sposobów oddziaływania na osobę stosującą przemoc w rodzinie. Uczestnictwo w programach i uświadomienie sobie przez sprawcę szkodliwości jego dotychczasowych działań może wpłynąć na eliminację zachowań przemocowych, a także na podniesienie bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz utrzymanie ich więzi rodzinnych.

Podstawy prawne

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie określają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 163, z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz 259);
 4. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Cele programu

Najwyższym priorytetem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ochrona bezpieczeństwa, autonomii i dobra osób krzywdzonych przez osobę stosującą przemoc - w żadnym przypadku nie powinno się akceptować sytuacji i zachowań, które mogłyby akcentować współodpowiedzialność osoby krzywdzonej za przemoc wobec niej stosowaną.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z dnia 08 marca 2011 r. Nr 50, poz. 259), oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych

Cel ogólny

 • zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, poprzez pracę z osobami stosującymi przemoc;
 • zwiększenie skuteczności oddziaływań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cele szczegółowe

Praca z indywidualnym klientem

 • rozpoznanie indywidualnej sytuacji;
 • rozpoznanie cech osobistych istotnych dla pracy korekcyjnej;
 • przełamywanie mitów dotyczących ról w rodzinie oraz sposobów wywierania wpływu;
 • zwiększenie wiedzy oraz kompetencji, dotyczących konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością i agresją;
 • wdrażanie myślenia o rodzinie jako o systemie, w którym zmiana jednego elementu pociąga za sobą zmianę pozostałych.

Grupa korekcyjno-edukacyjna

 • uświadomienie, czym jest przemoc;
 • zidentyfikowanie własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
 • rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych, zapowiadających zachowania przemocowe;
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy;
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie bez użycia agresji;
 • nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych;
 • nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Współpraca z instytucjami

 • zintensyfikowanie współpracy z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy;
 • współpraca Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi;
 • działania edukacyjne, zmieniające postrzeganie przez społeczeństwo problemu przemocy w rodzinie.

Założenia organizacyjne programu

Odbiorcy programu

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (zgłoszą się same do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowanie przez różne służby i instytucje, takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, placówki odwykowe, placówki ochrony zdrowia, zespoły kuratorskie, organizacje pozarządowe, pojedynczo bądź jako zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą).

Zasady naboru uczestników

 • określenie grupy odbiorów programu;
  - przeprowadzenie konsultacji diagnostycznych, celem:
  - rozpoznania sytuacji rodzinnej kandydatów, rozmiarów stosowanej przemocy,
 • diagnozy osobowości i stanu psychicznego kandydatów. W trakcie realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinno być dokonywane rozpoznawanie przypadków poważnych
 • zaburzeń emocjonalnych, występujących u części sprawców przemocy i przewidziane stosowne działania wobec osób wymagających profesjonalnej terapii. Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, bądź innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia;
 • uzyskanie deklaracji dotyczących przestrzegania reguł uczestnictwa w programie.

Warunki/reguły uczestnictwa w programie

Dla każdego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie powinny być opracowane reguły uczestnictwa w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników.

Reguły te powinny obejmować w szczególności:

 • formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności w zajęciach;
 • obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych;
 • poinformowanie uczestników o monitorowaniu i ewaluacji programu.

Realizatorzy programu

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowane są przez powiat, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są przez osoby, które:

 1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Formy/metody pracy

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzony jest jako sesje indywidualne i grupowe. Podstawową formą pracy korekcyjnej są spotkania grupowe, jednakże pożądane jest prowadzenie również nurtu pracy indywidualnej.

Sesje indywidualne - praca z indywidualnym klientem

Konsultacje diagnostyczne

Indywidualne spotkania z konsultantem w ramach naboru uczestników do programu, podczas których następuje wstępne rozpoznanie problemu oraz diagnoza sytuacji klienta.
Podczas wstępnych konsultacji diagnostycznych - w pierwszej fazie uczestnictwa w programie następuje uzyskanie i opracowanie informacji o funkcjonowaniu każdego z uczestników i jego sytuacji życiowej oraz o specyfice przemocy, której był sprawcą.
Rozpoznanie indywidualnej sytuacji powinno obejmować m.in. takie zagadnienia jak:

 • rzeczywiste okoliczności skierownia do programu,
 • określenia czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc,
 • najgroźniejsze i typowe formy i okoliczności przemocowych zachowań,
 • aktualną sytuacją rodzinną i zawodową,
 • cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej.

Konsultacje indywidualne wprowadzające do programu

Indywidualne spotkania ze specjalistą, w trakcie których osoba stosująca przemoc będzie miała możliwość ustalenia celu i kierunku zmian, które miałyby nastąpić poprzez udział w programie.

Sesje grupowe - praca w grupie korekcyjno-edukacyjnej

 • podanie liczby, czasu trwania i częstotliwości spotkań;
 • określenie liczby uczestników grupy korekcyjno-edukacyjnej. Grupa nie powinna być mniejsza niż 5 osób i większa niż 15;
 • grupa może mieć charakter grupy otwartej lub zamkniętej w zależności od specyfiki grupy i od założeń prowadzących;
 • grupy mogą być koedukacyjne, wyłącznie dla mężczyzn i wyłącznie dla kobiet. Określenie struktury grupy uzależnione jest od rodzaju programu;
 • pracę z grupą najlepiej jest prowadzić w duecie: mężczyzna i kobieta, co jest korzystne zarówno dla prowadzących jak i uczestników, gdyż relacje między prowadzącymi stają się dla nich przykładem komunikacji partnerskiej.

Ważnym elementem pracy grupowej jest ustalenie podstawowych i niezbędnych zasad pracy-kontraktu, do których należą:

 • zasada poufności, zachowanie tajemnicy grupy,
 • wzajemnego szacunku (nie oceniania, krytykowania, ośmieszania),
 • mówienia po imieniu, nie przerywania, nie zmuszania do wypowiedzi,
 • rezygnacja z agresji i przemocy wobec innych,
 • akceptacja różnorodności poglądów, wartości, postaw,
 • aktywnego uczestnictwa, zaangażowania,

Okres realizacji programu

Łączny czas programu powinien trwać nie mniej niż 60 godzin. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

Miejsce realizacji programu

Oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia osobom doznający przemocy w rodzinie.

Zawartość merytoryczna programu

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie składa się z dwóch części: edukacyjnej i korekcyjnej. Przy tworzeniu zawartości merytorycznej programów pożądane jest uzgodnienie zbioru podstawowych przekonań i sądów dotyczących mechanizmów przemocy domowej oraz sposobów jej powstrzymywania.

Część edukacyjna - przekazywanie wiedzy na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi przemoc, promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy w rodzinie/mity, stereotypy/;definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy;
 • problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich;
 • planowanie i rozwijanie samokontroli;
 • komunikacja interpersonalna;
 • promocja pozytywnych standardów wartości i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji rozwiązywania konfliktów bez przemocy;
 • alkohol i patologia życia rodzinnego;
 • seksualność;
 • dzieci, przemoc i wychowanie;
 • tolerancja i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Część korekcyjna - ćwiczenie nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie, praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych, nauka sprawowania skutecznej kontroli nad zachowaniami przemocowymi w rodzinie, stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą, uczenie się umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli.

Metody pracy

W procesie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych mogą być wykorzystywane następujące metody pracy:

 • wykłady,
 • dyskusje panelowe,
 • scenki/drama (materiał filmowy),
 • analiza zadań domowych, prac pisemnych,
 • praca indywidualna na tle grupy,
 • informacje zwrotne,
 • ćwiczenia umiejętności.

Modele programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 • Program z Duluth
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Programy autorskie
 • Inne programy

Zakończenie programu

Zakończenie programu łączy się z oceną dokonaną zarówno przez prowadzących program lub/i członków grupy. Ocenie podlegają:

 • obecność na spotkaniach, min.75%;
 • zaangażowanie
 • przestrzeganie warunków/reguł uczestnictwa w programie;
 • przestrzeganie zasad pracy w grupie;
 • niestosowanie przemocy.

Ewaluacja

Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi prowadzonymi przez powiat lub podmioty, którym powiat zlecił realizację prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, a wyniki tych działań są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjych. Instytucje i organizacje realizujące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, powinny tworzyć system monitorowania zachowania związanego z przemocą u osób uczestniczących w programie, w trakcie trwania programu i do 3 lat po jego zakończeniu oraz współpracować z instytucjami i organizacjami prowadzącymi programy przeciwdziałania przemocy i pomagania ofiarom przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna - plik pdf 

Kontakt

 • Częstochowa, Al. Pokoju 12
  +48 730 876 600