Ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą liczyć na różnorodne formy pomocy.

Pomoc prawna
Dla osób dotkniętych jakimkolwiek przestępstwem organizujemy i finansujemy bezpłatną
pomoc prawną w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Z poradnictwa prawnego można skorzystać zarówno w ośrodku w Częstochowie jak i w trzech filiach w Kłobucku, Myszkowie i Olsztynie.

Pomoc psychologiczna
Zdajemy sobie sprawę że na etapie początkowym pokrzywdzenia oraz w traumie po zdarzeniu pokrzywdzeni mogą potrzebować wsparcia psychologicznego.
Oferujemy pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.

Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych
Jeśli pokrzywdzona osoba doznaje uszczerbku na zdrowiu pokrywamy koszty świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym, przy czym nie pokrywamy tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

Pokrywanie kosztów kształcenia
Osoby będące ofiarami przestępstwa i ich najbliżsi mogą liczyć na pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych.

Finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat
Finansujemy okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu.
Finansujemy przejazdy środkami komunikacji publicznej lub pokrywamy koszty transportu związane z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw.

Bony żywnościowe i inne
Pokrywamy koszty żywności lub bonów żywnościowych dla pokrzywdzonych w trudnej sytuacji bytowej spowodowanej następstwem przestępstwa, którym są pokrzywdzeni.

Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej lub przekazanie w tym celu bonów towarowych w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

Kontakt

  • Częstochowa, Al. Pokoju 12
    +48 730 876 600