PREZES

Dawid Sztajner

Dawid Sztajner: Prezes Stowarzyszenia.

Absolwent liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie oraz Politechniki Częstochowskiej na kierunku ekonomiczno-menedżerskim gdzie obronił tytuł magistra, magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, coach, trener rozwoju z wykorzystaniem psychologii pozytywnej skoncentrowanej na zasobach. Specjalista psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji na wydziale Collegium Medicum UJ. Specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy. Współprowadzący zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy i osób mających problem z wyrażaniem złości. Współpracuje z Centrum Terapii i Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem realizującym program Ministerstwa Sprawiedliwości. Prowadzi własną działalność gospodarczą „Wszystko Gra” skupioną na konsultacjach psychologicznych/psychoterapeutycznych, psychologii sportu oraz coachingu. Zaangażowany w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Zainteresowania poza psychologiczne to sport, historia, architektura, urbanistyka, polityka oraz podróże. W wolnych chwilach poświęca się swojej pasji jaką jest koszykówka.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Sylwia Polańska: Członek Zarządu. Koordynator Projektu ministerialnego, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, była koordynatorem czterech poprzednich edycji projektów pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości. Z wykształcenia ekonomista, autor i koordynator wielu projektów finansowanych z zasobów Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu Inicjatyw Społecznych, oraz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i z zasobów Urzędu Miasta Częstochowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przestępstwem, oraz kompleksowej organizacji wsparcia koordynując kolejny już projekt z zasobów Funduszu Sprawiedliwości. Na przestrzeni ostatnich lat czynnie uczestniczyła w każdym, organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości szkoleniu podnoszącym kompetencje zawodowe i standardy pracy z pokrzywdzonymi przestępstwem. Jest również mediatorem sądowym w sprawach karnych, rodzinnych, nieletnich oraz cywilnych. W 2014 roku została powołana jako specjalista ds. przeciwdziałania przemocy przez Prezydenta Miasta Częstochowy, do zespołu Interdyscyplinarnego w naszym mieście, gdzie czynnie w każdy piątek jest koordynatorem grup roboczych rozpatrujących procedurę Niebieskich Kart. Została również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w pobliskim mieście Kłobuck, gdzie również ściśle współpracuje z MOPS-em, PCPR-em i Policją, regularnie pracuje w grupach roboczych nad rozwiązywaniem problemu przemocy w procedurze Niebieskiej Karty.

Janusz Wierusz: Członek Zarządu. Przedsiębiorca, społecznik, realizator projektów rewitalizujących częstochowską dzielnicę Raków. Od wielu lat zaangażowany w działalność stowarzyszenia.

Sylwia Polańska

Iwona Michalska – Wierusz: Założyciel Stowarzyszenia; Członek komisji rewizyjnej;
Dyrektor placówki Centrum Terapii w Częstochowie, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany praktyk NLP, psychoterapeuta w procesie certyfikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – model systemowo-psychodynamiczny w Zakładzie Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej o kierunku: zarządzanie placówkami ochrony zdrowia. Prowadzi terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sesje rodzinne. W wolnych chwilach lubi czytać książki, zwłaszcza biograficzne i historyczne. Zajmuje się projektowaniem ogrodów.