etoh

logo50Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH powstało w 2006 roku, swoją działalność ukierunkowało głównie w obszarze spraw dzieci i młodzieży, zajmując się różnorodnością kulturową, językową oraz zajmując się sprawami społecznymi. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, defaworyzowanych geograficznie i ekonomicznie.

Pomoc pokrzywdzonym udzielana jest bezpłatnie, przez wykwalifikowanych konsultantów w zakresie prawa i psychologii. Wsparciem zostają objęte osoby pokrzywdzone m.in.: w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, pokrzywdzone przemocą, kradzieżą, rozbojem, mobbingiem itp. Od 2011 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.